دانلود|طراحی و تدوین الگوی مناسب سیستم های اطلاعاتی برای چابکی سازمان(تعداد صفحات :11)|

طراحی و تدوین الگوی مناسب سیستم های اطلاعاتی برای چابکی سازمان(تعداد صفحات :11)|50070973|afw50528958|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان طراحی و تدوین الگوی مناسب سیستم های اطلاعاتی برای چابکی سازمان(تعداد صفحات :11) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چکیده


هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین الگوي مناسب سيستم هاي اطلاعاتی براي چابکی سازمان )مطالعه موردي شهرک صنعتی مياندوآب( بود. روش اجراي تحقيق حاضر از نظر استراتژي توصيفی، پيمایشی و از نظر هدف کاربردي بوده و بصورت ميدانی اجرا شده است . جامعه آماري شامل کليه کارمندان و مدیران شرکت هاي صنعتی شهرک صنعتی مياندوآب بوده و حجم جامعه آماري 315 نفر و نمونه برداري بر اساس روش تمام شماري بوده ولی به علت مخدوش بودن تعدادي 390 نفر مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. ابزار گردآوري دادهها شامل پرسشنامه پذیرش سيستم هاي اطلاعاتی و پرسشنامه چابکی سازمانی میباشد.که روایی پرسشنامهها با استفاده ازنظر اساتيد خبره و راهتما و پایایی آن با ضریب آلفاي کرنباخ به ترتيب 54833 و 54880 محاسبه گردید. جهت توصيف دادهها از روشهاي آمار توصيفی از قبيل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، و جهت تجزیه و تحليل ضریب همبستگی اسپيرمن، رگرسيون چند متغيره و آزمون فریدمن استفاده شد . تمامی تحليلهاي انجام شده با استفاده از نرمافزار کامپيوتري SPSS19 انجام گرفت. نتایج تحقيق نشان داد که بين مولفههاي سودمندي درک شده، تمایل به استفاده از سيستم، نگرش نسبت به استفاده، سهولت درک شده نسبت به کاربرد سيستم با چابکی سازمان با سطح احتمال 5450 رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد و از تظر رتبه بندي شهرکهاي صنعتی به ترتيب به چهار عامل سودمندي درک شده، تمایل به استفاده از سيستم، نگرش نسبت به استفاده، سهولت درک شده نسبت به کاربرد سيستم توجه را دارند