دانلود|الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تاكید بر استانداردهای عملكرد برای تحقق رویه های جهانی شدن|

الگوی برنامه ریزی,منابع انسانی ,تاكید بر استانداردهای عملكرد ,تحقق رویه های جهانی شدنالگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تاكید بر استانداردهای عملكرد برای تحقق رویه های جهانی شدن|40191551|afw50528958|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تاكید بر استانداردهای عملكرد برای تحقق رویه های جهانی شدن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأكید بر استانداردهای عملكرد برای تحقق رویه های جهانی شدن

هر شكلی از اصلاحات در سازمان باید بر مبنی استانداردهای منابع انسانی باشد

مقدمه

هر عصری از تاریخ بشر دارای ارزش های ویژه ای است كه شاخص آن دوره می باشد، به نظر می رسد ویژگی عصر ما جهانی شدن باشد و جهانی شدن ناظر بر حركت در مسیر گسترش هر چه بیشتر ارنباطات انسانی در عرصه جهانی است. از آنجایی كه جامعه ایران ، جامعه ای جوان و در حال گذار است ضرورت شناخت علمی و كارشناسانه این پدیده نو ظهور توسط اندیشمندان و ارائة راه كارها جهت انتخاب بهترین استراتژی قرن حاضر امری اجتناب ناپذیر است.
جهانی شدن پدیده ای مدرن است و شكی نیست كه بر اثر گسترش رسانه ها و دنیای ارتباطات ، این فرآیند رو به پیشرفت است. فراگردی كه در همة حوزه های جامعة انسانی، حضور دارد. شاید اساسی ترین جنبة جهانی شدن، تراكم زمان و مكان باشد كه بر اندیشه، احساس و رفتار، تأثیر نهاده و سرعت و مجاورت را به ویژگی بارز زندگی و تجربه روزمره آدمی تبدیل كرده است. به این ترتیب، پدیدة جهانی شدن به آگاهی ودرك ما از واقعیت، صورت كاملاً جدیدی می بخشد و در این بیان تازه ما آرام آرام می آموزیم كه چگونه جهان اطراف خود را درك كنیم.

در قرن بیست و یكم ابتكار عمل در دست دولتهایی خواهد بود كه مسأله دانش و دانایی را به بهترین شكل سامان می دهند. شهید مطهری زندگی را دانایی و توانایی می داند و می گوید: « زندگی یعنی دانایی و توانایی و برنامة اسلام، برنامة دانایی و توانایی است، همان برنامه ای كه قرن ها اسلام آن را در عمل پیاده كرده، پس آن طرز تفكر كه نتیجه اش دانایی و توانایی نباشد، و نیز طرز تفكری كه نتیجه اش سكون و عدم تحرك و بی خبری و بی اطلاعی باشد، از اسلام نیست».

به عقیدة اغلب نظریه پردازان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، داشتن منابع انسانی حرفه ای سلاح اصلی میدان رقابت خواهد بود. هر دولتی كه بتواند توان علمی و عملی منابع انسانی خود را بهتر سازماندهی كند آینده را از آن خود كرده است.

باید متخصصان منابع انسانی كشور برای تحقیق رویه های جهانی شدن با فراهم ساختن شرایط و بستر سازی مطلوب برای آمادگی تغییر چه از لحاظ روحی، روانی و چه از لحاظ فكری، عقلانی برنامه ریزی نمایند تا با افزایش توان روحی، عقلانی و عملی منابع انسانی و با اتكاء به شایستگی های ایشان وارد عرصه جهانی شویم و قابلیت های گستردة خود را عرضه نمائیم. برنامه ریزان منابع انسانی باید همواره بر بسیاری از ارزشهای دست ساخته ی سازمان، بررسی و تجدید نظر اساسی داشته باشند و ارزشهای جدید را بنا نهاده و آنها را با دنیای در حال تحول فعلی منطبق سازند . امروزه میزان موفقیت سازمانها را دانش مدیریت بكار گرفته شده در آنها، تعیین می كند . دانش مدیریت با رویكرد منابع انسانی به سازمانهای هزاره سوم، استراتژی های كاركردی ای را ارائه می دهد كه دارای دو خصیصه ی مهم تحول و كیفیت می باشند . كیفیت و استاندارد شدن شاخص های منابع انسانی، همواره تأثیرات شگرف و عمیقی بر پیكره ی جامعه جهانی گذارده است. لذا توجه به كیفیت و ارتقای مستمر شاخص های استاندارد شده ی منابع انسانی در نزد متخصصان مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار است . مدیریت كیفیت با تحول سازمانی مستمر ، پایداری و پویایی آنان را در مقابل تغییرات سریع ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی و تكنولوژی جهان تضمین می نماید. لذا ضروری است متخصصان دانش مدیریت منابع انسانی كشور با ارائه ابزارهای مدیریتی نوین كه قادر باشد با كاربست استراتژی ارتقای فرآیند كیفیت منابع انسانی ، فرآیندهای اصلی و اساسی سازمان را شناخته و با برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر شاخص گزینی ، استاندارد كردن شاخص ها و كیفیت بخشی استانداردها، پاسخگوی نیازمندیهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای صنعتی و خدماتی باشند و گامی اساسی در بومی سازی این مهم بردارند .

تاكنون در ایران هر آنچه از استاندارد شنیده ایم مرتبط با صنعت بوده است و تنها سعی شده تا خدمات مصرفی مردم به این استانداردها ، نزدیك شود در صورتی كه فراتر از همه این مفاهیم، استاندارد كردن شاخص های منابع انسانی می باشد و تا زمانی كه به این ضرورت توجه نشود، محصولات خدماتی ، صنعتی و… به سطح استانداردهای بین المللی نزدیك هم نخواهند شد ، چه رسد به رقابت در بازارهای جهانی !