دانلود|تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راه کارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي...|

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ,الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ,انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ,الگوی مصرف غذایی,ارائه راه کارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي,راه کارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي,اهمیت الگوی مصرف غذا,الگوی مصرف در جهانتحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راه کارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي...|34013455|afw50528958|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راه کارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي... هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود تحقیق با موضوع نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راه کارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي (مطالعه موردي در منطقه ٦ تهران)،در قالب word و در 172 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکيدهمقدمه فصل اول- کلياتفرضيه، ضرورت ها و اهدافبيان مسألهفرضيهضرورت و اهميت تحقيقاهداف اهداف اصلي اهداف فرعي متغيرها محدوديت هاي تحقيقتعاريف نظري و عملياتي تعاريف نظري تعاريف عملياتي تاريخچه تغذيه و الگوی مصرف تاريخچه تغذيه و الگوی مصرف در جهان تغيير دادن الگوي مصرف از نظر دستور کار افزايش دسترسي به غذا و تغذيه از نظر دستور کار اهميت موضوع تغذيه و زنان از ديدگاه کنفرانس هاي بين المللي تاريخچه تغذيه در ايران اهميت الگوي مصرف غذا در برنامه هاي توسعه کشورفيزيولوژي تغذيه الگوي تغذيه جريان توليد و تغذيهتعريف تغذيه ماده مغذي سوء تغذيه تغذيه متعادل عادات غلط غذايي کربوهيدرات ها پروتئين ها چربي ها ويتامين ها عناصر معدني تحقيق و توسعه صنايع غذايي ايران اثرات زيست محيطي توليد و مصرف غذا اثرات زيست محيطي کشاورزي اثرات زيست محيطي توليد محصولات دامي اثرات زيست محيطي فاز فرايند مواد غذايي اثرات زيست محيطي مصرف کننده بررسي تغذيه در ابعاد فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي اثرات توسعه فرهنگي بر تغذيه الگوهاي فرهنگي غذا اثرات توسعه اقتصادي اقتصاد مواد غذايي دامنه امنيت غذايي در ايران و جهان اثرات توسعه اقتصادي بر تغذيه اثرات تغذيه بر توسعه اقتصاديارزشيابي سياست تغذيه در کلان اقتصاد بحران افزايش قيمت مواد غذايي رابطه بين درآمد و مصرف الگوي مصرف مواد غذايي ويژگي الگوي مصرف در کشورهاي ثروتمند ويژگي الگوي مصرف در کشورهاي فقير وضعيت الگوي مصرف در ايران روند مصرف سرانه مواد غذايي در کشور موادغذايي و روند عرضه سرانه آن ها روند توليد محصولات کشاورزي وضعيت توليد و مصرف مواد غذايي کيفيت الگوي توليد و مصرف مرکز ثقل توليد محصولات کشاورزي در کشور تصويري از توليد موادغذايي در کشور بررسي وضعيت عرضه محصولات کشاورزي و تأثير آن در الگوي مصرف مواد غذايي در ايران استراتژي کاهش ضايعات، وضعيت ايران و ارائه راه کارها اثرات اجتماعي رشد جمعيت وغذا سياست عصر کميابي غذا چشم انداز آينده غذا اثرات بهبود تغذيه بر سطح نيروي انساني اثرات سوء تغذيه بر توسعه اجتماعي تأثير عوامل اجتماعي بر الگوي مصرف موا غذايي و نقش خانواده زنان زنان و توسعه پايدار در دستور کار نقش زنان در تغيير الگوي مصرف راه کارهاي کاهش مصرف نقش آموزش زنان در تغيير الگوي مصرف توانمندسازي زنان در الگوها و نحوه مصرف نقش زنان در کاهش آلودگي محيط زيست، کاهش جمعيت، کمبود مواد غذايي و کمبود آب نقش زنان در تغييرات در الگوي مصرف غذايي و سلامت کودکان فصل دوم- مواد و روش ها ويژگي منطقه ٦ تهران روش تحقيق نوع تحقيق جامعه آماري نمونه آماري حجم نمونه روش نمونه گيري ابزار گردآوري اطلاعات مشخصات پرسش نامه روايی و پايايی پرسش نامه فصل سوم- نتايج آمار توصيفي توزيع سن پاسخگويان توزيع وضع تاهل پاسخگويان سطح تحصيلات پاسخگويان توزيع وضعيت شغل پاسخگويان توزيع وضعيت درآمد ماهيانه (خانوار) پاسخگويان آمار استنباطي فصل چهارم- نتيجه گيری و پيشنهادات بحث و نتيجه گيريمقدمه بحث و نتيجه گيري پرسش نامه نتيجه گيري از فرضيه اول و سؤالات پژوهشي مربوطه نتيجه گيري از فرضيه دوم و سؤالات پژوهشي مربوطه نتيجه گيري از فرضيه سوم و سؤالات پژوهشي مربوطه نتيجه گيري از سوالات مربوط به ميزان مصرف مواد غذايي پيشنهادات نقش دولت پيشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی ساير فعاليت های مؤثر دولت در زمينه الگوی مصرف غذا نقش زنان پيشنهادات براي زنان پيوست پيوست الف- پرسش نامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذايی منابع منابع فارسي منابع انگليسي اينترنت چکيده انگليسي
چکیده تحقیق:يکي از بحران هاي زيست محيطي، مسأله انتخاب الگوهاي نامناسب مصرف و در واقع مصرف بي رويه است. افزايش مصرف به معني افزايش ضايعات و آلودگي محيط زيست است و غذا يکي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي است که توليد آن به اندازه کافي بستگي به توليد در بخش کشاورزي و روند افزايش جمعيت دارد.
زنان مي توانند به عنوان همسر، مادر، مدير و برنامه ريز خانواده و کسي که نقش اصلي را در تنظيم خريد و چگونگي مصرف به عهده دارد و نيز به عنوان مربي و فرهنگساز نسل آينده، نقش بسيار مهمي در تغيير الگوي مصرف غذايي و در نتيجه کاهش آلودگي محيط زيست داشته باشد.
در اين تحقيق، محقق به دنبال اهداف اصلي خويش يعني افزايش نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذايي مناسب و نهايتاً کاهش فشار وارد بر محيط زيست به علت الگوهاي بي رويه مصرف مي باشد.
جامعه آماري در اين تحقيق، زنان منطقه ٦ تهران مي باشند که تعداد ١١۰۵٧ نفر را تشکيل مي دهند. افراد نمونه به حجم ٣۲۵ نفر بر اساس نمونه گيري چند مرحله اي خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق، پرسش نامه ويژه اي براي کسب اطلاعات تهيه شده که براي بررسي صحت و سقم فرضيات تحقيق از آزمون کي دو و اسپيرمن استفاده گرديد و نتايج آن اين چنين بيان گرديد. مطابق نظر پاسخگويان در مورد فرضيه اول با توجه به اين که ضرائب 0.263 و0.223 از مقدار جدول 0.148 بيشتر است. بين سطح سواد و نوع الگوي مصرف غذا، رابطه معني دار وجود دارد. يعني هرچه ميزان تحصيلات زنان افزايش مي يابد، ميزان آشنايي آنان با الگوهاي مصرف غذايي افزايش مي يابد. هم چنين با توجه به اين که اکثر پاسخ ها ۲/٣۴ درصد در مورد ارتباط سن با الگوي مصرف غذا به سمت گزينه متوسط بوده، پس ارتباط معني داري بين اين دو وجود ندارد. در مورد رابطه شاغل بودن زنان و نوع الگوي مصرف، ٣/٦۸ درصد به سمت گزينه هاي خيلي زياد و زياد گرايش داشته و کي دو به دست آمده ٧٧/١٣٨ از مقدار جدول بزرگ تر است، پس رابطه معني دار مي باشد. در مورد تأثير نقش زنان در اقتصاد خانواده در زمينه الگوي مصرف غذا پاسخ ها به سمت گزينه خيلي زياد گرايش داشته و در مورد تأثير نقش زنان بدون همکاري دولت در الگوي مصرف غذا با توجه به مقادير کي دو به دست آمده ٦۴٦/۴۲۴ و ۵۲٣/۲١٦ از مقدار جدول بزرگتر است. پس نقش زنان به تنهايي نمي تواند مؤثر باشد. بين آموزش زنان و کاهش ميزان پسماندها و کاهش در اسراف مواد غذايي و کاهش مشکلات زيست محيطي ارتباط معني دار وجود دارد. هم چنين هر چه سواد تغذيه اي زنان بيشتر باشد، وضعيت تغذيه و سلامت خانواده بهتر مي شود. بين نقش زنان و سلامت غذاي مصرفي ارتباط معنادار وجود دارد. بين افزايش درآمد و بهبود در وضعيت تغذيه خانواده، ارتباط معنادار وجود دارد.
در آخر به ارائه پيشنهاد در دو بخش مجزا، يعني پيشنهاداتي براي دولت و زنان پرداخته شده است.